Pedagógusok

Név Beosztás Osztályfőnökség Tanított tantárgyak
Antal-Pir—óth Ágnes munkakšözšössŽég-vezető / als—ó tagozat 3. ‡által‡ános tan’ítónő
Baki Zolt‡ánnŽé Udvari Edina rajz Žés vizu‡ális kultœúra
Bal‡ázs Krisztina tan’ítónő
Bartalos Gyšörgyi 2. ‡álltalá‡nos tan’ítónő
Bensinger ErzsŽébet 12. B nŽémet
Berta Zolt‡án testnevelŽés – tšörténelem
Bíró’ Judit igazgató—helyettes angol
Buri‡án Istv‡án 8. ‡általá‡nos fšöldrajz, tšörtéŽnelem
Cs‡áki Istv‡án fizika, matematika
Csongrádiné Hatos Márta angol, francia
Czapá‡ry Istv‡án Tibor munkakšözšössŽég-vezető / matematika 8. gimn‡ázium matematika, testnevelŽés
Czapáryné Prohászka Csilla reform‡átus hittan, francia
DerecskeynŽé Sipos Etelka ifjœús‡ágvŽédelmi felelős 12. A magyar irodalom Žés nyelvtan
Drask—óczy Bal‡ázs 7. ‡által‡ános egyh‡ázi Žének, Žének, reform‡átus hittan
Eper J—ózsef fizika, informatika
Farag—ó Imre Gá‡bor 11. C informatika
Gyenes Magdolna igazgat—óhelyettes matematika
Horv‡áth Attila J‡ános munkakšözöšsséŽg-vezető / töšrtŽénelem fšöldrajz, töšrtéŽnelem
Horvá‡thnŽé Kiss Hajnalka tan’ítónő, angol
Horv‡áth Zoltá‡nnŽé munkakšözšössŽég-vezető / angol 10. A angol
Jánosi Teréz magyar irodalom Žés nyelvtan
Káldi Tünde német
Kerner Erzsébet matematika
KesiknŽé Horogszegi M‡árta nŽémet
Kir‡ály Dó—ra katolikus hittan
Kiss Attil‡ánŽé 11. A fizika, kŽémia
Kov‡ács L’ívia 11. B angol
Lip—óth Ildik—ó 5. a angol
Dr. Mih—óknŽé Vass Ildikó— 5. gimnázium nŽémet, magyar nyelv Žés irodalom
NagynéŽ Dœúl Gyšöngyi 8. gimn‡ázium fizika, matematika
Petőné MŽész‡áros M—ónika Csilla munkakšözšössŽég-vezető / re‡ál 6. gimn‡ázium biol—gia, termŽészetismeret, kŽémia
P‡álink—ó G‡ábor munkakšözšösséŽg-vezető / testnevelŽés testnevelŽés
SŽértő R—óbert testnevelŽés
Siroki Dávid matematika, fizika
SomogyinŽé Beregsz‡ászi D—óra 1. ‡által‡ános tan’t—nónő
Szab—ó Zolt‡ánnŽé testnevelŽés
Szab—ónŽé S—óbujt—ó Julianna katolikus hittan
Szarka Szilvia biol—gia, termŽészetismeret
SzŽécsŽényi Zsuzsanna
K patron‡áló— tan‡ár
6. általános angol, magyar nyelv Žés irodalom
Szigeti Csaba 8. ‡által‡ános matematika, testnevelŽés
Szigeti Judit 5. b töšrtŽénelem
Szil‡ágyi OlivŽér munkaköšzšössŽég-vezető / magyar nyelv Žés irodalom 10. C magyar irodalom Žés nyelvtan
Szolnoki Attila igazgat—ó fšöldrajz, testnevelŽés
Szolnoki Attil‡náné kšönyvt‡áros tan’ító tan’ít—ónő
Szombati Edit 10. B matematika, fizika
Szőke Ƀva tan’ítónő
Szőke ImréŽnéŽ Baró—csi Judit Ildik—ó intŽézeti lelkip‡ásztor, munkaköšzöšssŽég-vezető / reform‡átus hittan reform‡átus hittan
SzűcsnŽé Kov‡ács Zita 4. á‡ltal‡ános tan’ítónő
Takács István testnevelés
Takácsné Nagy Anikó 9. B magyar irodalom Žés nyelvtan
Varga Istv‡ánnŽé igazgat—óhelyettes fizika, informatika, matematika
Vass G‡ábornŽé katolikus hittan
Vida Istv‡ánnŽé munkaköšzöšssŽég-vezető / nŽémet – francia 7. gimn‡ázium magyar irodalom Žés nyelvtan, nŽémet